O SZKOLE

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach znajduje się w województwie mazowieckim, gminie Brańszczyk (diecezji łomżyńskiej, parafii Brańszczyk). Miejscowość, w której znajduje się szkoła, położona jest malowniczo, wśród lasów, nad rzeką Bug.

Przed 1939 rokiem kształcenie odbywało się w prywatnych domach. Po drugiej wojnie światowej uczono dzieci i dorosłych w drewnianym baraku stojącym w granicach obecnego placu szkolnego. Nowy, murowany budynek szkolny wybudowano w latach 1954-55. Zajęcia lekcyjne w wielokrotnie remontowanej i odnawianej szkole trwają do dnia dzisiejszego.

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach jest szkołą ośmioklasową, do której uczęszcza 54 uczniów. Prowadzi także oddział przedszkolny, tzw. "zerówkę". Warunki lokalowe szkoły są bardzo dobre; szkoła posiada klasopracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Dnia 13 czerwca 2004 roku szkoła otrzymała imię Papieża Jana Pawła II. W czasie uroczystości, dyrektorowi szkoły Krzysztofowi Wawrzyńczakowi, wręczony został sztandar ufundowany przez proboszcza parafii Brańszczyk, ks. kan. Pawła Stacheckiego, społeczność wiejską Nowych Bud, Tuchlina i Starych Bud. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja ks. dr Stanisław Stefanek - biskup łomżyński.

Z inicjatywy absolwentów, przyjaciół szkoły i proboszcza parafii Brańszczyk, został zawiązany Społeczny Komitet Budowy Pomnika Papieża Jana Pawła II, nad którym honorowy patronat objął profesor Politechniki Warszawskiej Stanisław Białousz. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców okolicznych wsi, radnych gminy Brańszczyk, absolwentów i innych ludzi dobrej woli, na placu przed budynkiem szkoły stanął pomnik Papieża Jana Pawła II. Uroczystego odsłonięcia pomnika i otwarcia Izby Patrona dokonano w dniu nadania imienia szkole.The John Paul II Elementary School in Nowe Budy is located in Mazowieckie province, the commune of Brańszczyk, (diocese Łomża, the parish of Brańszczyk). The school is situated in a picturesque place, among the forests, by the river Bug.

The history of teaching in Nowe Budy runs to the pre-war times. Before 1939 education took place in private houses. After the Second World War children and adults were taught in a wooden barrack situated near the present school yard. The foundations for the present building were made in 1954, the lessons started in 1955. The school building was redecorated and renovated manytimes.

The John Paul II Elementary School in Nowe Budy has eight grades, with 54 pupils.

On June 13th 2004 the school was given the name of Pope John Paul II. During the ceremony the school's headmaster Krzysztof Wawrzyńczak received the standard founded by the rector of the parish of Brańszczyk, Rev. Can. Paweł Stachecki and the local community of Nowe Budy, Tuchlin and Stare Budy. The standard was blessed by His Excellency, Rev. Doctor Stanisław Stefanek - the Bishop of Łomża.

The graduates, school's friends and the rector of the Parish of Brańszczyk, have formed a Committee in aid of the construction of Pope John Paul II Monument, under the honorary patronage of prof. Stanisław Białousz. Among those who contributed to the construction of the monument were the inhabitants, councillors from the Brańszczyk local council, graduates and other people of good will. The monument was placed on the square, in front of the school building. On the same day when the school was given the patron's name, the monument was unveiled and an exhibition in honor of the school's patron was opened.