RADA RODZICÓW

Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i obowiązków Rady Rodziców określa § 24. Statutu Szkoły.

Funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 pełni pani Joanna Zalewska.