——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•– ——˜˜•–

 Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS  Projekty edukacyjne EFS
ProjektyIndywidualizacjaHarmonogram 1Harmonogram 2Dziecięca Akademia PrzyszłościJęzyk angielskiICTPrzyrodniczo-matematyczneSportowo-wychowawczePsychologiczno-pedagogiczne

 Strona główna
 O szkole
 Aktualności
 Statut szkoły
 Samorząd Uczniowski
 Rada Rodziców
 Koła zainteresowań
 Działalność charytatywna
 Uczniowie
 Prasa o szkole
 Podręczniki
 Projekty edukacyjne EFS
 Dane kontaktowe
 Archiwum

 

Indywidualizacja

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

W bieżącym roku szkolnym najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych, realizowanego w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania.

Projekt zakłada przeprowadzenie w roku szkolnym 2012/2013 sześćdziesięciu godzin dodatkowych zajęć dydaktycznych:

Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice klas I – III, u których zdiagnozowano problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju i nauce.

Udział dziecka w projekcie został potwierdzony poprzez podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym oraz Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji odbywają się od 18 października 2012r.; prowadzone są przez p. Bożenę Wiśniewską. Uczestniczy w nich 5 dzieci z klas I-III. Poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy dzieci doskonalą motorykę dłoni, usprawniają percepcję wzrokową, analizę i syntezę słuchową, kształtują prawidłową orientację przestrzenną, usprawniają funkcje językowe. Wiele uwagi poświęca się na stworzenie atmosfery sprzyjającej osiąganiu jak najlepszych wyników tych działań. Duży wpływ na jakość i efekt końcowy  zajęć ma szereg pomocy i środków dydaktycznych zakupionych w ramach w/w projektu .

Od  22 października 2012r. prowadzone są również Zajęcia dla dzieci mających trudności w nauce matematyki. Uczestniczy w nich 6 uczniów z klas I – III.  Zajęcia prowadzone są przez p. Barbarę Wyszyńską w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Ich celem  jest korygowanie i wspomaganie procesów poznawczych istotnych w nabywaniu umiejętności matematycznych tzn. pamięci, uwagi, logicznego myślenia matematycznego, funkcji wzrokowo-ruchowych. Oprócz tego dzieci pracują nad wyrównaniem braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych na poziomie poszczególnych klas. Duży nacisk kładzie się również na oddziaływanie terapeutyczne mające na celu niwelowanie negatywnych   odczuć  związanych z niepowodzeniami w nauce matematyki, a także kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki. Uczniowie w czasie zajęć korzystają z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.

Działania projektowe zapewniają uczniom klas I-III ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Atrakcyjne pomoce dydaktyczne i często wykorzystywane formy zabawowe powodują, że dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach.

 

 
Strona główna O szkole Aktualności Statut szkoły Samorząd Szkolny Rada Rodziców Koła zainteresowań Dz. charytatywna Nasi uczniowie Prasa o szkole Podręczniki Projekty edukacyjne Dane kontaktowe Archiwum

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach