Strona główna O szkole Aktualności Statut szkoły Samorząd Szkolny Rada Rodziców Koła zainteresowań Dz. charytatywna Nasi uczniowie Prasa o szkole Podręczniki Projekty edukacyjne Dane kontaktowe Archiwum
 


 

 

STATUT

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II
w Nowych Budach

 

 

 

ROZDZIAŁ I

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach.
2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określania „szkoła” należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach.

§ 2.

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Szkole nadał imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
2. Wybór patrona związany jest z kierunkiem pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły.

§ 3.

1.Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Brańszczyk, sprawująca nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Warszawie.
3. Szkoła jest jednostką budżetową. Nauka w szkole jest bezpłatna. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, dobrowolnych wpłat rodziców, instytucji i osób prywatnych oraz z działalności gospodarczej i innej.
4. Szkoła jest sześcioklasowa oraz prowadzi oddział przedszkolny. Stanowi podstawę kształcenia w systemie oświaty.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w:
a) Konstytucji RP;
b) Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku;
c) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;
d) Konwencji Praw Dziecka.
2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły przez:
a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem.
3. Zapewnia (w granicach możliwości) opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz warunki twórczego rozwoju wszystkim uczniom poprzez organizację różnorodnych zajęć towarzyszących zgodnie z potrzebami i uzdolnieniami uczniów.
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i uczniów.
5. Respektuje zasady nauk pedagogicznych.
6. Realizuje cele określone w szkolnym programie wychowawczym stanowiącym odrębny dokument.
7. W pracy dydaktyczno-wychowawczej zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
8. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
9. Rozwija poczucie tożsamości, godności narodowej, językowej, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
10. Wyrabia szacunek dla godła, symboli narodowych, treści Konstytucji RP.
11. Przygotowuje uczniów do nauki w gimnazjum.
12. Przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i rzetelności w kontaktach z ludźmi.
13. Upowszechnia wiedzę ekologiczną, wyrabia nawyki zgodnego współżycia ze środowiskiem naturalnym i ochrony przyrody.
14. Upowszechnia ideę aktywnego wypoczynku, uprawiania sportu i turystyki.

§5.

Nie dotyczy.

§ 6.

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szkoła organizuje naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie.
1. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościoła.
2. W salach szkolnych zawieszone są krzyże, a uczniowie mają prawo do odmawiania modlitwy przed i po zakończeniu zajęć.
3. Uczniowi (począwszy od 4 klasy), który uczęszczał na religię albo etykę lub dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen (co najmniej 4,75) wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 7.

Szkoła zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także zapewnia możliwość korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej, w szczególności:
1. Pomocy i opieki wymagają dzieci klas I - III mające trudności dydaktyczne i wszyscy uczniowie sprawiający trudności wychowawcze.
2. Nauczyciele obowiązani są do:
a) udzielania indywidualnej pomocy w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu materiału programowego;
b) dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych tych dzieci;
c) kształtowania właściwego stosunku środowiska do tych dzieci;
d) udzielania rodzicom wskazówek i porad w postępowaniu z dzieckiem, w celu zapobiegania i likwidowania występujących odchyleń oraz zaburzeń rozwojowych.
3. Po otrzymaniu orzeczenia, bądź opinii kwalifikującej dziecko do odpowiedniej formy pomocy, szkoła organizuje tę pomoc.
4. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie:
a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych);
b) gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
c) nauczania indywidualnego.
5. Rozwijanie i wykorzystywanie zainteresowań i uzdolnień uczniów:
a) organizacja kół zainteresowań;
b) umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;
c) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

§ 8.

Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, biorąc pod uwagę zalecenia lekarzy specjalistów i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

§ 9.

Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
1. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, mogą wystąpić do dyrektora szkoły:
a) uczeń za zgodą rodziców;
b) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
c) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
2. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia.
3. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.
4. Szczegółowe zasady udzielania zezwoleń oraz zasady organizacji indywidualnego programu lub toku nauki muszą być zgodne z zarządzeniem MEN.

§ 10.

Szkoła troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, o należyte warunki ich pracy, w szczególności przestrzega prawa oświatowego.
Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych są następujące:
a) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkołę, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
b) pracownicy, o których mowa wyżej są zobowiązani do:
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno zostawiać uczniów bez opieki;
- pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach, wg grafiku opracowanego przez dyrektora szkoły;
- wprowadzenia uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;
c) w pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku opiekun opracowuje odpowiedni regulamin i na początku roku zapoznaje z nim uczniów;
d) przed rozpoczęciem zajęć w sali gimnastycznej lub na boisku nauczyciel sprawdza sprawność sprzętu sportowego, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.
Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły:
a) wychodząc lub wyjeżdżając z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości opiekę nad grupą do 25 uczniów sprawuje przynajmniej jeden nauczyciel;
b) jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami;
c) na udział w wycieczce organizowanej poza granicami swojej miejscowości nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
d) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia „karty wycieczki”;
e) kierownikiem wycieczki może być nauczyciel z odpowiednimi uprawnieniami, zaś opiekunem każda osoba pełnoletnia (po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły);
f) kierownik wycieczki odpowiada za bezpieczeństwo uczestników, jest przełożonym dla opiekunów, a w razie wypadku podejmuje decyzje tak jak dyrektor szkoły;
g) w wycieczce turystyczno – krajoznawczej nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie;
h) kąpiel podczas wycieczek jest dozwolona tylko na kąpieliskach strzeżonych w grupach do 15 osób.
3. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole:
a) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżur na korytarzu szkolnym zgodnie z grafikiem ustalonym przy tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
b) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach;
c) dyżurujący nauczyciele przebywają w wyznaczonych harmonogramem miejscach;
d) w przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur za niego pełni nauczyciel go zastępujący lub wyznaczony przez dyrektora szkoły;
e) w czasie imprezy ogólnoszkolnej dyżury pełnią wszyscy wychowawcy klas zgodnie z ustaleniami rady pedagogicznej;
f) w czasie dyskoteki ogólnoszkolnej organizowanej przez klasę dyżur pełni 3 nauczycieli (zgodnie z ustaleniami dyrekcji szkoły);
g) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyrektora szkoły;
h) dyrektor szkoły lub nauczyciel – świadek wypadku – powiadamia pogotowie ratunkowe i rodziców (prawnych opiekunów);
i) w szkole obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych nie będących własnością szkoły.

§ 11.

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły: wychowawcze, przedmiotowe, problemowo - zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 12.

1. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami wymagającymi szczególnej troski z klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego.
2. Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów:
ruchu, słuchu, wzroku, szkoła zapewnia indywidualną naukę w domu zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów i Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.
3. Dla uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych, potrzebna jest pomoc materialna, szkoła zwraca się z prośbą do gminnego opiekuna społecznego o jej udzielenie.
4. W przypadku wystąpienia niepowodzeń szkolnych uczniowi zostaje zapewniona pomoc w celu ich wyeliminowania.
5. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły (policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, sąd rodzinny).

§ 13.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest by wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. W przypadku powstania klasy autorskiej dyrektor szkoły może powierzyć zadania wychowawcze dwóm nauczycielom.
4. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływu na zmianę wychowawcy. Tryb postępowania w tej sprawie jest następujący:
a) z wnioskiem o zmianę wychowawcy występują rodzice danej klasy w formie pisemnej do dyrektora szkoły;
b) decyzja zawarta we wniosku musi być podjęta większością głosów w obecności wszystkich rodziców danej klasy;
c) wniosek powinien zawierać konkretne zarzuty przeciwko wychowawcy;
d) dyrektor szkoły przeprowadza w ciągu trzech dni rozmowy z zainteresowanymi i wychowawcą;
e) po rozważeniu przedmiotu konfliktu, biorąc pod uwagę możliwości kadrowe szkoły, dyrektor w ciągu 7 dni podejmuje decyzję.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

§ 14.

Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Samorząd Uczniowski,
4. Rada Rodziców.

DYREKTOR SZKOŁY

§ 15.

1. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę, w myśl przepisów Ustawy o systemie oświaty: kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu;
- funkcję dyrektora szkoły powierza się na pięć lat szkolnych;
- po upływie pięciu lat organ prowadzący szkołę może przedłużyć sprawowanie funkcji dyrektora na kolejne pięć lat lub na czas nieokreślony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Nauczyciel może być odwołany z funkcji kierowniczej w szkole:
- na własną prośbę, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;
- z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach także w czasie jego trwania, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem;
- z inicjatywy własnej organu, który funkcję kierowniczą powierzył - w razie otrzymania negatywnej oceny pracy;
- na umotywowany wniosek Rady Pedagogicznej albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3. Dyrektor szkoły w szczególności:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny;
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
d) organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły;
e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;
f) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
h) opracowuje zakresy obowiązków pracowników szkoły;
i) wykonuje inne zadania przepisów szczegółowych.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom;
b) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
d) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
e) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły bądź odroczenia obowiązku szkolnego przez dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły.
5. Dyrektor szkoły podstawowej sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.
6. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
7. Dyrektor wyraża zgodę na podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenie lub inną organizację, (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców).
8. Zanim jednak organizacje wejdą do szkoły, dyrektor stwarza warunki do ich działania w szkole.
9. Dyrektor szkoły może tworzyć:
a) zespoły wychowawcze;
b) zespoły przedmiotowe;
c) inne zespoły problemowo - zadaniowe.
10. Pracą zespołu, o którym mowa w ust. 8, kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 16.

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
c) uchwalanie programu wychowawczego szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
e) przygotowywanie projektu ewentualnych zmian statutu szkoły oraz dokonywanie zmian niniejszego statutu;
f) opracowanie i podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników.
Tryb opracowania szkolnego zestawu programów i podręczników:
a) Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, odpowiednie zestawy programów i szkolny zestaw podręczników, w którym nie może być więcej niż trzy podręczniki dla danych zajęć edukacyjnych;
b) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne, (ale w uzasadnionych przypadkach będzie możliwe dokonanie zmiany wcześniej, byle nie następowało to w trakcie roku szkolnego);
c) do 31 marca dyrektor podaje do publicznej wiadomości szkolne zestawy programów i podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
d) dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
b) projekt planu finansowego szkoły;
c) wnioski dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6 niezgodnych z przepisami prawa (o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny).
10. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
11. W przypadku określonym w ust. 10, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
12. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania Rady Pedagogicznej uchwalony przez tę Radę Pedagogiczną.
13. Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Rodziców jest zobowiązana zasięgnąć opinii rodziców i uczniów w sprawach:
a) rocznego planu finansowego środków specjalnych;
b) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
c) organizacji zajęć pozalekcyjnych i zajęć nadobowiązkowych.
14. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
15. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

RADA RODZICÓW

§ 17.

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałów.
3. Rada Rodziców nie będzie mogła działać, jeśli chociażby jeden oddział nie wyłoni swojego reprezentanta.
4. Wybory do Rady Rodziców odbywają się w trybie głosowania tajnego, które przeprowadza się na pierwszym spotkaniu rodziców w danym roku szkolnym.
5. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.
6. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły oraz opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania i projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły.
7. Rodzice uczniów uczestniczą w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły:
a) pomagają w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
b) współuczestniczą w realizacji programu wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
c) podejmują działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych dla szkoły;
d) gromadzą fundusze z dobrowolnych składek rodziców.
8. Rada Rodziców działa na podstawie planu opracowanego na każdy rok szkolny;
9. Rada Rodziców sama opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
10. Rodzice mają prawo do:
a) uzyskania od dyrektora i wychowawcy klas informacji o zadaniach szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w szkole i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych;
b) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów sprawdzających i egzaminu po ukończeniu kształcenia w szkole;
c) uzyskania ustnej lub sporządzonej na piśmie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;
e) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej samokształceniowych, podsumowujących lub klasyfikacyjnych, pod warunkiem, iż nie naruszy przepisów dotyczących danych osobowych.
11. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze będą organizowane stałe spotkania z rodzicami - w następujących miesiącach: listopadzie, styczniu oraz kwietniu lub maju.
12. W sytuacjach trudnych wychowawczo i zagrożeń oceną niedostateczną wychowawcy i nauczyciele informują rodziców indywidualnie.

§ 18.

Każdemu organowi szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w regulaminach.

§ 19.

1. Wszystkie organy szkoły współdziałają w sprawach kształcenia, wychowania i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.
2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który:
a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji;
b) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
c) zapewnia bieżąca wymianę informacji pomiędzy organami szkoły na temat planowanych i podejmowanych decyzji;
d) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej pomiędzy organami szkoły lub wewnątrz nich, dyrektor jest zobowiązany do:
a) zbadania przyczyny konfliktu;
b) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.
4. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
5. Tryb rozwiązywania sporów na terenie szkoły:
a) kwestie sporne pomiędzy uczniami danej klasy, czy uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy klas z udziałem rad samorządów klasowych i w razie potrzeby, rodziców;
b) kwestie sporne pomiędzy nauczycielami zajęć edukacyjnych a uczniami rozstrzygają wychowawcy klas, z udziałem zainteresowanego nauczyciela i Rady Samorządu Klasowego;
c) spory pomiędzy uczniami, a wychowawcą klasy rozstrzyga dyrektor szkoły;
d) wszystkie strony biorące udział w sporze mają prawo do odwołania się do dyrektora szkoły;
e) wszystkie sprawy sporne na terenie szkoły rozwiązywane są na zasadzie wzajemnego zrozumienia i poszanowania stron.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 20.

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły: wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas - do samorządu klasowego.
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynym reprezentantem uczniów.
Do zadań Samorządu należy:
a) rozwijanie demokratycznych form współżycia oraz współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
b) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
c) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
d) przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec powyższych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;
e) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, różnych form zajęć pozalekcyjnych;
f) dbanie o mienie szkoły;
g) rozwijanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce;
h) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go przez opiekuna dyrektorowi szkoły lub na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
i) dbanie w całokształcie działalności, o dobre imię szkoły.
5. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:
a) przedstawiania Radzie Pedagogicznej opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów;
b) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
c) wyrażania opinii dotyczących problemów uczniów;
d) udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej;
e) wydawania gazetek i prowadzenia kroniki;
f) współdecydowania o przyznawaniu uczniom praw do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży;
g) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, oraz prawa wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, a także poręczeń za uczniów;
h) udział przedstawicieli - z głosem doradczym - w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych;
i) wnioskowania do dyrektora szkoły o powołanie określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej;
j) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież;
k) Samorząd Uczniowski na wniosek dyrektora szkoły może wydać opinię w sprawie pracy nauczyciela.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 21.

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku. Terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa zarządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego:
a) w szkole zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w terminie określonym przez Ministra Edukacji;
b) zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia;
c) ferie zimowe ustalane są zgodnie z przepisami o organizacji roku szkolnego przez Kuratorium Oświaty;
d) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzając święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach;
e) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i trwają do 31 sierpnia;
2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:
Semestr I - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu, do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe.
Semestr II - od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
W przypadku, gdy ferie zimowe przypadają w trzecim terminie, semestr I kończy się z dniem 31 stycznia; semestr II rozpoczyna się wówczas bezpośrednio po zakończeniu zajęć semestru I.

§ 22.

Nie dotyczy.

§ 23.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły - z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
2. Podstawę opracowania arkusza organizacji pracy szkoły stanowi plan nauczania danej szkoły.
3. Dyrektor szkoły na podstawie zarządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania opracowuje plan nauczania szkoły, w którym dokonuje podziału godzin na poszczególne zajęcia.
4. Plan nauczania szkoły określa tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych zajęć edukacyjnych, godzin do dyspozycji wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły, minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych, w zależności od potrzeb uczniów i ilości zajęć nadobowiązkowych:
a) głównym kryterium rozplanowania zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej są potrzeby uczniów stwierdzone na podstawie zaświadczeń lub opinii służby zdrowia. Zajęcia te dla uczniów klas I - III prowadzone są w formie obowiązkowej, zaś dla uczniów klas IV – VI, w formie zajęć nadobowiązkowych. Powyższe zajęcia mogą prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego z odpowiednim przeszkoleniem kursowym;
b) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, w tym specjalistyczne, organizowane są na wniosek nauczyciela specjalisty prowadzącego określone formy zajęć lub opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Uczestnictwo w tych zajęciach trwa do czasu zlikwidowania opóźnienia. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno - wyrównawczych powinna wynosić od 4 do 8. Liczba uczestników zajęć logopedycznych powinna wynosić od 2 do 4. Zajęcia logopedyczne mogą prowadzić nauczyciele z przygotowaniem w zakresie logopedii. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze lub specjalista prowadzi dokumentację:
- dziennik zajęć,
- zeszyt lub teczki prac dzieci.
5. Dyrektor może zwiększyć wymiar godzin lekcyjnych ponad minimalną liczbę określoną w ramowym planie nauczania, jeżeli koszty tego zwiększenia znajdują pokrycie w przyznanych szkole środkach budżetowych.
6. W szkole mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne i nadobowiązkowe, w tym:
a) koła zainteresowań;
b) dodatkowe nauka języków obcych;
c) chór;
d) zajęcia rekreacyjno-sportowe (SKS).
8. Zwiększenie tygodniowej liczby zajęć na podstawie pkt. 6 i 7 nie może spowodować wydłużenia czasu zajęć ucznia więcej niż 25% obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć.
7. Plan nauczania szkoły powinien uwzględniać wymiar godzin nauczania religii/etyki oraz zajęcia przysposobienia czytelniczo – informacyjnego w następującym rocznym wymiarze: 1 godzina w klasie pierwszej i 2 godziny w pozostałych klasach.
8. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczestniczą we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim planem ramowym i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy.
9. W szkole prowadzony jest oddział obowiązkowy dla dzieci sześcioletnich, w którym realizowany jest program wychowania przedszkolnego.

§ 24.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania: szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel

§ 25.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.
4. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Trzecia przerwa trwa 20 minut.
5. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00 trwają do godziny 14. 25.
6. Z uwagi na małą liczbę uczniów w klasach część zajęć odbywa się w systemie klas łączonych tworząc oddziały 0- I, II- III, IV- V.

§ 26.

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, między-oddziałowych i między-klasowych.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły, nie może być niższa niż 15 uczniów, a zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie więcej niż 12 osób.

§ 27.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub, za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Za opiekę nad słuchaczami albo studentami w czasie praktyki nauczyciel uzyskuje dodatkowe wynagrodzenie stosownie do zawartej umowy.

§ 28.

Szkoła udostępnia uczniom gorący napój, np. mleko lub herbatę, w miarę potrzeb zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z uwzględnieniem bazy lokalowej szkoły.

§ 29.

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nie dotyczy.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, lub mniej niż 30, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie z chłopcami i dziewczętami. W przypadku małej liczby dziewcząt i chłopców należy tworzyć grupy między-oddziałowe.
5. W szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych dopuszczalne jest nauczanie w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć w oddziale przedszkolnym i klasie I.

§ 30.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy w regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
a) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.
4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Biblioteka współpracuje z biblioteką gminną i pedagogiczną w rejonie działania.
6. Szczegółowe zasady organizacji pracy biblioteki (gromadzenie zbiorów, ich porządkowanie i udostępnianie) określają odrębne przepisy.
7. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, jego zabezpieczenia i utrzymanie w należytym stanie, a ponadto:
a) prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczo – informacyjnego;
b) udostępnia czasopisma metodyczne dla nauczycieli i czasopisma dla uczniów;
c) organizuje zajęcia inspirujące czytelnictwo, prowadzi stałą gazetkę z wystawą nowości i wykazem stanu czytelnictwa w szkole;
d) dokonuje selekcji zbiorów;
e) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
8. Skontrum w bibliotece dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły, nie rzadziej niż co pięć lat i przy każdorazowej zmianie obsady personalnej biblioteki.

§ 31.

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:
pomieszczenia do nauki (łącznie z oddziałem przedszkolnym),
pracownię komputerową,
bibliotekę,
stołówkę,
pomieszczenia administracyjno - gospodarcze,
szatnię.

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE

§ 32.

Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy, dyrektor szkoły.
Nauczyciel religii:
a) nauczycielem religii jest ksiądz lub katecheta;
b) dyrektor może zatrudnić nauczyciela religii - katechetę szkolnego wyłącznie na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do danej szkoły, wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego;
c) skierowanie to może być cofnięte przez nadającego, co jest jednoznaczne z utratą prawa do nauczania religii w szkole.
Warunkiem zatrudnienia w szkole jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, które ustalone są w przepisach MEN.

§ 33.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jej jakość, wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
Szczegółowy zakres zadań nauczyciela:
a) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami w powierzonych zajęciach edukacyjnych i klasach, realizując w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i w planie pracy szkoły;
b) dba o powierzony szkole sprzęt i pomoce oraz wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej; wnioskuje o jego wzbogacenie i modernizację do dyrektora szkoły;
c) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
d) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
e) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów;
f) informuje rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrektora i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno - wychowawczych swoich uczniów;
g) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole lub przez organy nadzorujące;
h) prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną zajęć edukacyjnych lub koła zainteresowań (plany realizacji materiału, zapisy realizowanych tematów w dziennikach lekcyjnych).
Zadania nauczyciela katechety:
a) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;
b) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
c) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

UPRAWNIENIA NAUCZYCIELA

§ 34.

Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia swoich zajęć edukacyjnych.
Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programu koła lub zespołu.
Decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej.
Nauczyciel - wychowawca decyduje o ocenie zachowania swoich uczniów.
Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
Nauczyciel może być wyróżniany i nagradzany.
Nauczycieli wyróżnia się i nagradza za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno - wychowawczej, zaangażowanie w realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki.
Nagroda może być przyznawana w formie:
a) ustnego podziękowania dyrektora na forum Rady Pedagogicznej;
b) pisemnego podziękowania dyrektora szkoły;
c) nagrody pieniężnej dyrektora szkoły;
d) wystąpienie z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych;
e) wnioskowanie o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe.
Wnioski, o których mowa w ust. 5 pkt. c, d, e podlegają zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną szkoły.

§ 35.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) programowanie i organizowanie procesu wychowania poprzez:
- tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie;
- rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły;
- przekształcanie klasy w grupę samowychowania i samorządności;
- otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego z uczniów;
b) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynacja ich działań wychowawczych;
c) organizacja indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami;
d) decydowanie o ocenie zachowania;
e) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół.
Wychowawca ściśle współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami wychowanków i klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, organizując minimum 3 zebrania w ciągu roku, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy. Udziela informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów.
Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne) oraz plan pracy wychowawczej.
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu jednego etapu edukacyjnego.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 36.

Uczniem szkoły jest dziecko w wieku obowiązku szkolnego, mieszkające w obwodzie szkoły.
Uczniem szkoły może być, na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora szkoły, dziecko mieszkające poza obwodem tej szkoły .
O przyjęciu ucznia do którejkolwiek klasy decyduje dyrektor szkoły. W przypadku przyjęcia dziecka spoza obwodu szkoły, zawiadamia on dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

§ 37.

Do klas pierwszych przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.
Na wniosek rodziców naukę w klasie I może rozpocząć dziecko, które ukończyło 6 lat przed 1 września, po zasięgnięciu opinii lekarza i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Zapisy dzieci dokonywane są w maju każdego roku.
Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej.
W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

§ 38.

Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a w szczególności:
a) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku;
b) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
Szkoła otrzymuje z Wydziału Ewidencji Ludności informację o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
Szkoła prowadzi zapisy do oddziału przedszkolnego na rok przed rozpoczęciem wypełniania przez nie obowiązku szkolnego, odbywają się one w maju każdego roku.
Na podstawie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami lub prawnym opiekunem zakładana jest karta 6-latka.
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 39.

1. Miejscem pobierania nauki przez dziecko jest szkoła.
2. W szczególnych przypadkach związanych z rozwojem psychofizycznym dziecko może spełniać obowiązek szkolny:
a) w innych powołanych do tego celu placówkach;
b) w domu rodzinnym.
3. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 roku (Dz. U. 2007 nr 83, poz.562).
4. Szczegółowe zasady oceniania uczniów określa wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

PRAWA UCZNIA

§ 40.

1. Uczeń ma prawo do :
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowanie jego godności;
c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
f) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej;
g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
i) pomocy w przypadku trudności w nauce;
j) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
l) do udziału w życiu szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;
m) indywidualnego toku kształcenia.
2. Uczeń ma prawo odwołania się od oceny z zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania.
3. Uczeń ma możliwość składania skarg w przypadku naruszenia swoich praw, w terminie 7 dni od ich naruszenia. Skarga może być wniesiona do wychowawcy bądź dyrektora szkoły, w zależności do rangi problemu.
4. Uczeń ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru pedagogicznego, Kuratora Oświaty w Warszawie, Rzecznika Praw Ucznia za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od daty naruszenia praw.
5. Prawo do wniesienia skargi przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.

OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 41.

Uczeń ma obowiązek:
a) podporządkować się regulaminowi samorządu uczniowskiego i zapisom statutu szkoły, poleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz władz samorządu uczniowskiego;
b) systematycznie uczęszczać na zajęcia, przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i rozwijać swoje umiejętności;
c) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
d) uczeń ma obowiązek przedstawienia usprawiedliwienia nieobecności w szkole w ciągu 1 tygodnia i nadrabiać zaległości wynikające z nieobecności w szkole;
e) przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia między kolegami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz członkami społeczności pozaszkolnej;
f) przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, nieodpowiedniej presji psychicznej i niszczenia dobra materialnego;
g) dbać o zdrowie własne i innych, higienę osobistą, rozwój psychofizyczny i o kulturę słowa w szkole i poza nią;
h) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych (za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym i inne odpowiadają rodzice);
i) okazywać szacunek dla symboli narodowych, regionalnych i szkolnych;
j) kultywować tradycje narodowe, regionalne i szkolne;
k) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach itp.

§ 42.

1. Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony.
2. Wyróżnienia i nagrody uczeń otrzymuje za:
c) rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych potwierdzone wynikami w nauce, wzorową postawą i frekwencją;
b) szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy;
c) znaczące osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej.
3. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:
a) pochwały wychowawcy klasy na jej forum;
b) pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności szkolnej;
c) listu pochwalnego do rodziców;
d) nagrody rzeczowej lub dyplomu;
e) świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
4. Wyróżnienia lub nagrody przyznaje się na wniosek:
a) Samorządu Szkolnego;
b) wychowawcy klasy;
c) nauczyciela zajęć edukacyjnych;
d) dyrektora szkoły;
e) Rady Pedagogicznej.
5. Dyrektor szkoły może wnioskować do innych instytucji o przyznanie nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów.

§ 43.

1. Uczeń może być ukarany.
2. Karę uczeń otrzymuje za:
a) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminu Samorządu Uczniowskiego i innych regulaminów funkcjonujących w szkole;
b) nieprzestrzeganie zarządzeń instytucji i osób uprawnionych do ich wydawania.
3. Przewiduje się następujące kary:
a) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę na forum klasy;
b) upomnienie przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy;
c) nagana udzielona przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności szkolnej;
d) obniżenie oceny zachowania;
e) odsunięcie od udziału w imprezach organizowanych przez szkołę i zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz;
f) zawieszenie w prawach ucznia;
g) przeniesienie do innej szkoły.
4. Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w następujących przypadkach:
a) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów;
b) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły;
c) wulgarnego zachowania w stosunku do nauczycieli i innych uczniów;
d) nagminnego, nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć lekcyjnych;
e) rozprowadzania środków uzależniających.
5. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo złożenia wyjaśnień.
6. Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
7. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego lub wychowawcy.
8. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty w Warszawie, za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.
9. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.
10. Kary mogą być udzielane na wniosek:
a) wychowawcy klasy;
b) Samorządu Klasowego lub Szkolnego;
c) nauczycieli;
d) dyrektora szkoły;
e) Rady Pedagogicznej.
11. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub karze.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44.

Szkoła używa pieczęci urzędowych tj. pieczęci podłużnej o treści:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach,
07- 221 Brańszczyk, tel. (0 29) 679 46 41, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie,
REGON 001106350, NIP 762-18-46-688
oraz pieczęci okrągłej o treści:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach .

§ 45.

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

§ 46.

Przewiduje się możliwość zmiany statutu lub jego elementów po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 47.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 48.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

§ 49.

Dyrektor szkoły umożliwia zapoznanie się z treścią statutu wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Zmiany do statutu zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19 czerwca 2008 roku.
 

 

 
Strona główna O szkole Aktualności Statut szkoły Samorząd Szkolny Rada Rodziców Koła zainteresowań Dz. charytatywna Nasi uczniowie Prasa o szkole Podręczniki Projekty edukacyjne Dane kontaktowe Archiwum

    Witrynę zaprojektował i wykonał Jacek Kuropatwa
Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2015

 

 

 Strona główna
 O szkole
 Aktualności
 Statut szkoły
 Samorząd Uczniowski
 Rada Rodziców
 Koła zainteresowań
 Działalność charytatywna
 Uczniowie
 Prasa o szkole
 Podręczniki
 Projekty edukacyjne EFS
 Dane kontaktowe
 Archiwum